Teachers


Group K1
Group 1A

Shanthi Krishnan

skleo14@yahoo.com

Padmaja Suresh

padmaja_suresh@yahoo.com

Group 2A
Group 2B
Group 3A

Gunjan Vora    

gunjan1203@gmail.com

Kavita Pradeep     

Shubha Subbarao                   

kavitapram@yahoo.com

shubhaskar2002@yahoo.com

Group 4A
Group 5A

Kavita Pradeep

kavitapram@yahoo.com

Veenita Singh    

Veenita08@yahoo.com

Group 6A
Group 7A

Padmaja Suresh

padmaja_suresh@yahoo.com

Shubha Subbarao

 shubhaskar2002@yahoo.com